Ogłoszenie nr 510009872-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli: Dowóz uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Numer ogłoszenia: 663127-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, Krajowy numer identyfikacyjny 001191775, ul. Poprzeczna  1, 43-225   Wola, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 116 177, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 322 116 354.
Adres strony internetowej (url): www.zoiw.miedzna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie i odwozie uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Miedźna oraz uczących się w szkołach na terenie gminy Miedźna wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi dziećmi w trakcie przewozu w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni, w które realizowane są zajęcia dydaktyczno ­wychowawcze. Dowóz i odwóz będzie realizowany do następujących szkół i placówek: Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie (11 uczniów), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli (14 uczniów), Zespołu Szkół w Woli (1 uczeń), Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach (1 uczeń), Ośrodek Rehabilitacyjno­ Edukacyjno ­Wychowawczy w Żorach (1 uczeń), Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze (1 uczeń).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215550
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "WENA" BIURO PODRÓŻY Andrzej Nowok Eugeniusz Waleczek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bielska 44, 43-200 Pszczyna
Kod pocztowy: 43-200
Miejscowość: Pszczyna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 232794
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232794
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262221
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. ustawy Pzp.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Joomla templates by a4joomla