Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

 

DYREKTOR ZESPOŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z S. W WOLI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor

(umowa na czas określony na czas zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 2 lata)

w wymiarze 1 etatu

 

MIEJSCE PRACY: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

STANOWISKO: Podinspektor w dziale księgowości – ½ etatu
Podinspektor w dziale organizacyjnym– ½ etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość lub finanse
 2. co najmniej 2 letni staż pracy
 3. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz instrukcji kancelaryjnej
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 6. nieposzlakowana opinia
 7. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 8. obywatelstwo polskie

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. preferowany co najmniej 2 letni staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych lub w dziale księgowości,
 2. staranność, komunikatywność, sumienność, samodzielność,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 4. dobra organizacja pracy,
 5. umiejętności analityczne

ZAKRES ZADAŃ NA W/WYM. STANOWISKU:

I. W dziale księgowości:

1.   Prowadzenie księgowości przydzielonych jednostek oświatowych:

- przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dostarczonych ze szkół i przedszkoli dokumentów dotyczących dochodów i wydatków, przygotowanie ich do terminowej realizacji w formie przelewów lub wypłaty gotówkowej,

- sporządzanie przelewów, rachunków i not obciążeniowych,

- bieżące kompletowanie w sposób chronologiczny wyciągów bankowych wraz z dowodami księgowymi i raportami,

- księgowanie przygotowanych dokumentów w systemie komputerowym w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w obsługiwanych jednostkach budżetowych,

- uzgadnianie analityki i syntetyki wydatków i kosztów,

- uzgadnianie otrzymanych i odprowadzonych do urzędu gminy dochodów budżetowych,

- przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań okresowych i rocznych,

- analiza wykonania planu wydatków,

- analiza wykonania dochodów jednostki,

- księgowanie dokumentów dotyczących zmian stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych,

- naliczanie rocznych odpisów umorzenia środków trwałych,

- rozliczanie kosztów wyjazdów służbowych pracowników jednostek oświatowych.

2.   Obsługa konta bankowego w systemie elektronicznym:

- przygotowanie terminowo przelewów bankowych do zatwierdzenia przez dyrektora jednostki do zapłaty,

- przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe,

- sprawdzanie terminowości wysyłania przelewów.

II. W dziale organizacyjnym:

 1. Prowadzenie i obsługa sekretariatu, w tym:

- wykonywanie czynności związanych z korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą;

- organizacja i obsługa spotkań oraz narad a także wyjazdów służbowych Dyrektora;

- prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora;

- przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych;

 1. Zaopatrzenie jednostki w materiały biurowe, sprzęt, środki czystości, a także prowadzenie ewidencji w tym zakresie (w tym inicjowanie utylizacji zużytego sprzętu).
 2. Dbanie o utrzymanie w sprawności urządzeń biurowych.
 3. Zapewnienie podstawowej obsługi administracyjno-biurowej w tym kserowanie dokumentów, segregacja dokumentów, przepisywanie pism oraz sporządzanie projektów pism na potrzeby Dyrektora.
 4. Prowadzenie ewidencji, rejestrów obowiązujących w jednostce.
 5. Wykonywanie czynności związanych z rejestrem pieczęci urzędowych.
 6. Okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji.
 7. Współpraca z pozostałymi działami.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora. 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli na parterze. Budynek jest wyposażony w windę. Bezpieczne warunki pracy. W pomieszczeniu znajduje się typowe wyposażenie biurowe. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, praca z klientem.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     CV oraz list motywacyjny,

3.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.     Kopie dokumentów potwierdzających:

a)      wykształcenie,

b)      staż pracy,

c)      dodatkowe kwalifikacje.

5.     Oświadczenia kandydata o:

a)      korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

b)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

c)      pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych

d)     tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor” w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli (ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

INNE INFORMACJE:

Przy naborze na stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie formalnej złożonej przez kandydata dokumentacji oraz rozmowie kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów spełniających wymagania formalne.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.zoiw.miedzna.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

 

Wola, dnia 28.11.2016

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
Marianna Korkosz

Kwestionariusz osobowy 
Oświadczenia

Joomla templates by a4joomla