Dofinansowanie: 80 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 100 000,00 zł

W roku bieżącym z dofinansowania skorzysta Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. Dzięki programowi Gmina Miedźna otrzyma wsparcie w wysokości 80 000,00 zł na doposażenie kuchni i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków przy zaplanowanym wkładzie własnym (finansowym i rzeczowym) 20 000,00 zł. W ramach zadania przewidziano doposażenie stołówki szkolnej oraz kuchni, w tym zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, który usprawni pracę przy przygotowywaniu posiłków oraz zakup krzeseł i stołów do pomieszczeń stołówki szkolnej. Realizacja projektu już w wakacje, więc z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 uczniowie będą korzystać z odnowionej stołówki szkolnej.