W związku z kończącym się rokiem szkolnym 2021/2022 przypominamy rodzicom, którym Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu ucznia do szkoły lub zwraca koszty przejazdu ucznia do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice o złożeniu wniosków na przyszły rok szkolny. Przypominamy, że wniosek o zapewnienie bezpłatnego transport i opieki w czasie przewozu ucznia do szkoły oraz informację o zapewnieniu przewozu i opieki dziecku do szkoły rodzic lub prawny opiekun ucznia składa każdorazowo na dany rok szkolny. Bardzo ważne aby do wniosku załączyć zaświadczenie ze szkoły, które stanowi załącznik do wniosku. Sugerujemy, aby rodzice uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2022/2023 składali wnioski w miarę możliwości jak najwcześniej i nie czekali do końca okresu wakacyjnego, ze względu na organizację przewozu i przygotowanie umów dla rodziców tak, aby zachować ciągłość dowozu od 1 września 2022 r. Aktualne informacje dotyczące zorganizowania dowozu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli: www.zoiw.miedzna.pl w zakładce „ Dla rodziców”- „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek”.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Zespołem Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli pod numerem telefonu /32/ 211-61-77.