Gmina Miedźna przystępuje do realizacji projektu „Krok w przyszłość” w ramach programu pn. „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” POPC.03.01.00-00-0052/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; dla działania: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Na wykonanie tego projektu gmina Miedźna otrzymała dotację w wysokości 56 000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Miedźna w wieku powyżej 25 roku życia poprzez przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń:

  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Mój biznes w sieci
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Kultura w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych

Aby wziąć udział w szkoleniach należy spełnić tylko jeden warunek – należy być mieszkańcem gminy Miedźna w wieku powyżej 25 roku życia. Zapraszamy do udziału osoby zatrudnione, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, emerytów, rencistów i wszystkich zainteresowanych!

Udział w bezpłatnych szkoleniach daje możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych, nabycia umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, a także aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami szkoleń, które znajdują się na stronie www.zoiw.miedzna.pl w zakładce Krok w przyszłość. Informacje dotyczące rozpoczęcia rekrutacji uczestników oraz miejscu realizacji szkoleń zostaną podane wkrótce.