Pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe

 • Z pomocy mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (co najmniej ½ etatu) na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania, pracownicy na urlopach wychowawczych, byli pracownicy (emeryci, renciści).

 • Do pomocy ze środków funduszu na cele mieszkaniowe uprawnieni są pracownicy posiadający staż pracy w jednostkach oświatowych na terenie gminy oraz ZOiW wynoszący, co najmniej 1 rok oraz posiadający stosunek pracy zawarty co najmniej na okres spłaty pożyczki.

 • Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia przez dwóch poręczycieli będących pracownikami jednostek oświatowych. Poręczyciele zaciągniętych pożyczek winni pozostawać w stosunku pracy co najmniej na okres spłaty zobowiązania, przewidzianej w umowie.

 • Kompletne wnioski przekazywane są do Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnejz s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola rejestrowane i rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Wnioski złożone do 15 dnia danego miesiąca będą rozpatrywane w miesiącu następnym.


Pomoc na cele mieszkaniowe obejmuje:

 1. Budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym.
 2. Budowę domu jednorodzinnego.
 3. Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego.
 4. Zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 5. Dostosowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny.
 6. Przystosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej.
 8. Koszty wykupu zajmowanych lokali na własność.
 9. Koszty remontu lokalu mieszkalnego lub domu.

 

Pracownik ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek, podpisany przez pożyczkobiorcę i poręczycieli wraz z potwierdzeniem okresu zatrudnienia na okres spłaty pożyczki pożyczkobiorcy oraz poręczycieli przez dyrektora,

 • wypełnioną umowę pożyczki w 3-ch egzemplarzach,

 • do wniosku o pożyczkę należy załączyć oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich 3-ch miesięcy i oświadczenia, o których mowa w wykazie oświadczeń.


Były pracownik (emeryt, rencista) ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek, podpisany przez pożyczkobiorcę i poręczycieli wraz z potwierdzeniem okresu zatrudnienia na okres spłaty pożyczki poręczycieli i uprawnień emerytalno- rentowych pożyczkobiorcy przez dyrektora,

 • wypełnioną umowę pożyczki w 2-ch egzemplarzach,

 • do wniosku o pożyczkę należy załączyć oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich 3-ch miesięcy i oświadczenia, o których mowa w wykazie oświadczeń.


Spłata pierwszej raty rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym pożyczka została udzielona, nie później niż do 10-tego dnia tego miesiąca, przez potrącenie z wynagrodzenia lub wpłatę na konto nr : 87 8446 0006 2001 0000 0808 0008.

Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty pożyczki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy skontaktować się z Zespołem Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli celem uzgodnienia ostatecznej kwoty pozostałej do uregulowania.

Poinformowanie Zespołu o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki, pozwoli uniknąć pobrania raty z wynagrodzenia, zgodnie z wcześniejszą dyspozycją.

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
Umowa o pożyczkę z ZFŚS
Oświadczenie
Regulamin
Posiadany tytuł prawny - oświadczenie
Preliminarz

Harmonogram

Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym