Obowiązek nauki zaczyna się po ukończeniu gimnazjum i trwa nie dłużej niż do skończenia 18 roku życia. Może być spełniany na wiele sposobów:

  • poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
  • przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,
  • przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne, dla której osoby te uzyskały akredytację,
  • przez realizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 

Niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki to nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce,
  • zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

  • zgłoszenie dziecka do szkoły,
  • zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
  • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
  • udzielenie informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka.

 

NIESPEłNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI PODLEGA EGZEKUCJI W TRYBIE PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI I PODLEGA KARZE GRZYWNY

 

W przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone, czyli gdy dziecko nie uczy się ewidentnie z winy rodziców, na podstawie art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostaje powiadomiony sąd opiekuńczy.

Joomla templates by a4joomla