Do 31 sierpnia każdego roku można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów. Stypendium Wójta może otrzymać uczeń lub student, który mieszka w Gminie Miedźna i nie ukończył 25 roku życia. 

Warunkiem otrzymania stypendium są wysokie osiągnięcia edukacyjne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku. O stypendia mogą ubiegać się finaliści i laureaci konkursów, olimpiad lub zawodów na szczeblu co najmniej ogólnopolskim lub studenci, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w pracy badawczo-naukowej, posiadają osiągnięcia artystyczne lub sportowe. 

Wnioski mogą składać zainteresowani uczniowie i studenci, rodzice lub opiekunowie prawni, a także dyrektorzy i rady pedagogiczne. Do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzające odpowiednie osiągnięcia kandydata oraz zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające osiągnięcia. Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w godzinach urzędowania.

Regulamin
Wniosek