Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Państwa danych jest Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1, tel. 32 211 61 77.
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1 lub pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) lub (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonującym usługi na rzecz Administratora jako podmioty przetwarzające. Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami przechowania dokumentacji określonymi w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • dostępu do Państwa danych;
  • żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

a w sytuacjach kiedy nie jest to sprzeczne z prawem i przepisami obowiązującymi Administratora prawo do:

  • żądania usunięcia Państwa danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych
 1. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do wykonania umowy, możemy odmówić zawarcia umowy lub nie wykonać innych czynności, do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych.

 

Polityka bezpieczeństwa