BIP Zespołu Oświaty

bip

Fundusze europejskie

efs

Województwo śląskie

slaskie

Dla pracodawców PDF Drukuj Email

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE  L 214 z dnia 9  sierpnia  2008 r. – sekcja 8 rozporządzenia,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu zobowiązani są poinformować Urząd Gminy Miedźna o zawarciu takiej umowy w przypadku, gdy miejsce zamieszkania tego pracownika znajduje się na terenie gminy.

Dofinansowanie z tytułu zawarcia z pracownikiem młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje pracodawcom, pod warunkiem, że:

  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W celu otrzymania dofinansowania należy w terminie do 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu złożyć wniosek wraz z kopiami następujących dokumentów:

  • dokument potwierdzajcy kwalifikacje pracodawcy,
  • umowa o pracę z pracownikiem młodocianym,
  • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie,
  • informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minmis lub informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis.

Wniosek oraz druk powiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem można również pobrać w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej (pok. nr 1 Urzędu Gminy).

Powiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia
Wyjaśnienie UOKiK
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 360 2012 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 (obowiazuje od dnia 15.11.2014)

 

Powrót

 

Edukacyjna rewolucjaWyszukiwarkaCopyright © Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Design Downloaded From Free Joomla Templates | Free Website Templates . Designed by: joomla templates hosting in america Valid XHTML and CSS.