Zamawiający: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna NIP: 638-164-24-24

Odbiorca: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

Zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Woli oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Przygoda z nauką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikami nr od 1 do 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

22110000-4 Drukowane książki

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

37820000-2 Wyroby artystyczne

 • Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola – część 1., część 2., część 3. oraz z części 4 pozycje nr 1-32; część 5, część 6;
 2. Zespół Szkół w Woli, ul. Górnicza 47, 43- 225 Wola – z części 4 pozycje od 33-53.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 21.02.2019 r.
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
 2. cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
 3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 4. nie złożono żadnej oferty.
 5. Kryteria oceny ofert:
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

 • Opis sposobu przyznania punktacji:

Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej ze  złożonych ofert

na daną część

---------------------------------------------------------  x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 1. Okres gwarancji: wynikający z obowiązujących przepisów, wszystkie produkty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości określone przepisami oraz być dopuszczone do użytku w placówkach edukacyjnych.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 3. Miejsce i termin złożenia ofert: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
  Poprzeczna 1, 43-225 Wola, do dnia 05.02.2019 r.
 4. Termin otwarcia ofert: 06.02.2019 r.
 5. Warunki płatności: minimum 14 dni od daty dostarczenia faktury.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marzena Mandla.
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz dostarczyć:
 8. na adres Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola lub
 9. faxem na numer (32) 211 63 54 lub
 10. w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 11. Dodatkowe warunki: dostawa w cenie, dopuszcza się złożenie ofert na wybrane części, Zamawiający zastrzega możliwość wyboru różnych części zamówienia u różnych Wykonawców.
 12. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zlecenie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 13. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 14. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 15. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 16. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 17. Załącznikami do zapytania ofertowego stanowiącymi integralną część ofert są:

Załącznik nr 1     Część I POMOCE DYDAKTYCZNE DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Załącznik nr 2     Część II POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRZEDMIOTÓW Z FIZYKI I CHEMII

Załącznik nr 3     Część III POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNYCH
I GEOGRAFICZNYCH

Załącznik nr 4     Część IV PUBLIKACJE

Załącznik nr 5     Część V ARTYKUŁY PLASTYCZNE

Załącznik nr 6     Część VI SPRZĘT SPORTOWY DO NAUKI PŁYWANIA

Załącznik nr 7     FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Joomla templates by a4joomla