Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

 

DYREKTOR ZESPOŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z S. W WOLI
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
Podinspektor
(umowa na czas określony na czas zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 2 lata)
w wymiarze 1 etatu

 

MIEJSCE PRACY: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

STANOWISKO: Podinspektor w dziale księgowości – ½ etatu

Podinspektor w dziale organizacyjnym– ½ etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość lub finanse
 2. co najmniej 2 letni staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 3. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz instrukcji kancelaryjnej
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 6. nieposzlakowana opinia
 7. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 8. obywatelstwo polskie

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.     staranność, komunikatywność, sumienność, samodzielność,
2.     umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
3.     dobra organizacja pracy,
4.     umiejętności analityczne

ZAKRES ZADAŃ NA W/WYM. STANOWISKU:

I. W dziale księgowości:

1.   Prowadzenie księgowości przydzielonych jednostek oświatowych:
- przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dostarczonych ze szkół i przedszkoli dokumentów dotyczących dochodów i wydatków, przygotowanie ich do terminowej realizacji w formie przelewów lub wypłaty gotówkowej,
- sporządzanie przelewów, rachunków i not obciążeniowych,
- bieżące kompletowanie w sposób chronologiczny wyciągów bankowych wraz z dowodami księgowymi i raportami,
- księgowanie przygotowanych dokumentów w systemie komputerowym w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w obsługiwanych jednostkach budżetowych,
- uzgadnianie analityki i syntetyki wydatków i kosztów,
- uzgadnianie otrzymanych i odprowadzonych do urzędu gminy dochodów budżetowych,
- przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań okresowych i rocznych,
- analiza wykonania planu wydatków,
- analiza wykonania dochodów jednostki,
- księgowanie dokumentów dotyczących zmian stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych,
- naliczanie rocznych odpisów umorzenia środków trwałych,
- rozliczanie kosztów wyjazdów służbowych pracowników jednostek oświatowych.

2.   Obsługa konta bankowego w systemie elektronicznym:
- przygotowanie terminowo przelewów bankowych do zatwierdzenia przez dyrektora jednostki do zapłaty,
- przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe,
- sprawdzanie terminowości wysyłania przelewów.

II. W dziale organizacyjnym:

1. Prowadzenie i obsługa sekretariatu, w tym:
- wykonywanie czynności związanych z korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą;
- organizacja i obsługa spotkań oraz narad a także wyjazdów służbowych Dyrektora;
- prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora;
- przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych;

 1. Zaopatrzenie jednostki w materiały biurowe, sprzęt, środki czystości, a także prowadzenie ewidencji w tym zakresie (w tym inicjowanie utylizacji zużytego sprzętu).
 2. Dbanie o utrzymanie w sprawności urządzeń biurowych.
 3. Zapewnienie podstawowej obsługi administracyjno-biurowej w tym kserowanie dokumentów, segregacja dokumentów, przepisywanie pism oraz sporządzanie projektów pism na potrzeby Dyrektora.
 4. Prowadzenie ewidencji, rejestrów obowiązujących w jednostce.
 5. Wykonywanie czynności związanych z rejestrem pieczęci urzędowych.
 6. Okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji.
 7. Współpraca z pozostałymi działami.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli na parterze. Budynek jest wyposażony w windę. Bezpieczne warunki pracy. W pomieszczeniu znajduje się typowe wyposażenie biurowe. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, praca z klientem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     CV oraz list motywacyjny,
2.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.     Kopie dokumentów potwierdzających:

a)      wykształcenie,
b)      staż pracy,
c)      dodatkowe kwalifikacje.


4.     Oświadczenia kandydata o:

a)      korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
b)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
c)      pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
d)     tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor” w terminie do dnia 24 listopada 2016 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli (ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

INNE INFORMACJE:

Przy naborze na stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie formalnej złożonej przez kandydata dokumentacji oraz rozmowie kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów spełniających wymagania formalne.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.zoiw.miedzna.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

Wola, dnia 14.11.2016

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
Marianna Korkosz

Kwestionariusz osobowy 
Oświadczenia

Joomla templates by a4joomla